• RSS
  • Facebook
  • Twitter

Neuropedagogik – Balans mellan EQ och IQ
För att tillgodogöra sig ny kunskap, samt för att i en förlängning även förankra kunskapen och minnas den, krävs större balans mellan vänster och höger hjärnhalva. Dvs. större balans mellan intellekt och känsla, mellan hjärta och hjärna. Denna helhetssyn på hjärnans och individens utveckling går under benämningen Neuropedagogik. Ett begrepp myntat av den finska hjärnforskaren Matti Bergström.

Barnen och ungdomarna behöver bli sedda och bemötta som de mångdimensionella individer de är, med samtliga aspekter som det innebär att vara människa, snarare än som renodlade kunskapsmaskiner. Detta förhållningssätt till våra barn och ungdomar skapar avsevärt bättre förutsättningar för eleverna att tillgodogöra sig ny kunskap, växa och utvecklas.

Vår utbildning och vårt utbildningsmaterial tillhandahåller handfasta verktyg för att lägga grunden för våra barns personliga utveckling till trygga, välmående, lyckliga, starka individer och ansvarsfulla kompetenta samhällsmedborgare.


Emotionell/Social kompetens – Personlig utveckling – Mental träning
Genom att skapa en Aktiv dialog kring barnens känslor (i synnerhet rädslor!) och ge dem handfasta verktyg att arbeta med för att kunna ta reda på vilka tankar som bär upphov till deras känslor, ger vi dem också möjlighet att själva börja ta ansvar för sitt eget välmående. Barnen blir inte längre på samma sätt utlämnade åt nyckfulla impulskänslor som de varken kan förstå eller kontrollera. De lär sig att ta ansvar för sina egna känslor vilket påverkar samtliga relationer och situationer i deras liv.

Nära, sårbart och personligt
Alla människor längtar efter gemenskap, kärlek, närhet och ett delande av känslor, men av rädslan att inte vara älskad, av att inte vara accepterad och tillhöra så gömmer vi oss själva bakom olika roller och masker som hindrar oss från att
uppleva just det vi drömmer om att få uppleva. Våra masker och roller skapar stela, stereotypa och omänskliga relationer i såväl privatliv som arbetsliv, och de skapar oerhört mycket psykiskt och känslomässigt lidande.

True Heart Educations mål är bland annat att hjälpa barnen att bygga nära, sanna
och personliga relationer genom att hjälpa dem att identifiera sina egna roller, bejaka sin egen sårbarhet och bli sanna mot sig själva och varandra.

Gemenskap
Genom att öppet och sårbart dela med oss av våra känslor i olika situationer skapar vi förutsättningar för sann genuin förståelse och gemenskap. Vi delar alla samma känslor och alla känslor är tillåtna. Vi ger barnen nya perspektiv och nya förhållningssätt som gör det möjligt för dem att se till likheterna människor emellan. Behovet av att identifiera sig med särskilda grupper och beteenden förlorar då sin funktion. Hur vi lyckas i våra liv avgörs helt och hållet av hur vi lyckas förhålla oss till och förmedla våra egna känslor.

Med hjälp av  Att lära med Hjärtat vägleder du barnen genom en mängd praktiska, kreativa, lekfulla, reflekterande övningar där de blir medvetna om hur de kan påverka sina känslor, likväl som sina förutsättningar inom livets alla områden, genom att ändra sina tankar om:

1. Sig själva
2. Sin omvärld


Självkänsla – Självkännedom
Genom dialog, praktiska övningar, dramaövningar, mm. hjälper vi barnen att se hur deras egen uppfattning om dem själva avgör hur de mår och hur de förhåller sig till sin omgivning.

Vi arbetar bland annat med frågeställningar som:

- Vem är jag?
- Vem vill jag vara?
- Vem låtsas jag vara?
- Hur tror jag att min omgivning ser på mig?
- Hur ser jag på mig själv?
- Hur ser jag på min omgivning?
- Vilka är mina rädslor?
- Vilka drömmar/förhoppningar har jag för mitt liv?
- Vilka förutsättningar tror jag att jag har att förverkliga dessa?
- Etc.

Vi behöver inte gå längre än till djurvärlden för att inse att rädda djur angriper andra. Människor med en stark självkänsla och en sund inställning till sig själva – människor som vet att de duger som de är och är älskade som de är oavsett om andra anser dem duga eller inte – skadar inte andra. Människor med en stark självkänsla diskriminerar inte och kränker inte andra. Människor med en stark självkänsla vet sitt eget värde och behöver aldrig bevisa det för någon, de vet också att de inte ska ta andra människors ord eller handlingar personligt eftersom de vet att andra människors ord och handlingar inte påverkar deras värde.


Att vända utifrånstyrning till inifrånstyrning
Målet med övningarna för Självkänsla och Självkännedom är bland annat Att vända Utifrånstyrning till Inifrånstyrning. D v s. att hjälpa barnen att värdera sig själva istället för att utplåna sig själva för att bli accepterade och duga till för alla andra. Utifrånstyrda människor, som låter sitt värde avgöras av sin omgivning, blir allt som oftast till deprimerade och vilsna människor längre fram i livet. Inte helt ovanligt drabbas de även ofta av problematiska stressrelaterade sjukdomar, tillika utbrändhet.  


Inspiration – Motivation
Skolan genomsyras generellt av höga prestationskrav för såväl lärare som elever. Lärarna har särskilda mål att uppfylla och eleverna förväntas samarbeta för att nå de mål och riktlinjer som Läroplanen omfattar. Det räcker med att gå till oss själva för att inse att höga krav, press och förväntningar inte skapar särskilt goda förutsättningar för vare sig motivation eller prestation. Ingen människa tycker om att prestera under tvång. Alla former av tvång påverkar såväl livsglädje, som inspiration, kraft, och lust på ett negativt sätt. Detta är enkel psykologi.

Vi har nämnt att en förutsättning för prestation är att barnen och ungdomarna känner sig i psykisk och känslomässig balans. Ytterligare en förutsättning är att barnen själva känner att de kan vara med och påverka sin situation. Att de
har ett eget personligt inflytande, att någon lyssnar och ser, ställer frågor och tar svaren på allvar. Dessutom behöver barnen få grundläggande information om vad de kommer att ha för glädje och nytta av kunskapen de förväntas tillgodogöra sig. ”What´s in it for me?” De behöver få hjälp att se på vilket sätt de framöver kommer att kunna använda sig av kunskapen individuellt för att just kunna påverka sitt eget liv. Detta skapar motivation. Alla människor är inte intresserade av samma saker och kan omöjligt förväntas vara det. Som vuxen skulle vi aldrig gå en utbildning som vi inte var intresserad av. I dessa fall krävs förmågan att sätta in kunskapen i ett individuellt sammanhang som motiverar till inlärning.

Förutsättningar för prestation:

1. Glädje! Känslomässig och psykisk balans.
2. Förutsättningar att påverka sin egen situation.
3. Motivation. Vad har jag för nytta av kunskapen?


Mindfulness – Stresshantering
Att höga krav och press skapar stress är ingen nyhet men ofta är stressen mer förankrad i tanken än i verkligheten. Stress kan omfattas av många punkter, som en oförmåga att sätta gränser för oss själva, säga nej, välja, prioritera och organisera. Mindfulness är ett effektivt verktyg för att förankra oss själva i nuet istället för att överhopa oss själva med tankar på allt som ligger framför oss. Det gör oss mer effektiva här och nu. Mindfulness handlar om sinnesnärvaro och förmågan till sinnesnärvaro kan bland annat övas upp med hjälp av meditationsövningar, men även genom enkla övningar för medveten närvaro.
Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan vi bli friare att välja hur vi vill agera på det som händer i tankar, känslor och kropp i varje ögonblick. Vi förbättrar vår koncentrationsförmåga, vår kreativitet och vår receptivitet.

Människor med dålig självkänsla – dvs Utifrånstyrda människor – har ofta lättare att bli stressade, just för att de ställer väldigt höga krav på sig själva. Stressen försämrar vår prestationsförmåga och bidrar således till en ond nedåtgående spiral av ökad stress och försämrade resultat.


Sammanfattning
True Heart Educations mål är att ge såväl lärare/föräldrar och elever/barn förutsättningar för ett ökat känslomässigt och psykiskt välbefinnande i livet som stort, i skola, på arbetsplats och i samtliga relationer. Vi arbetar flexibelt och utgår ifrån varje unik situation för att kartlägga och tillgodose de unika behoven. Vi ger skola och föräldrar verktyg för att förbereda barnen inför DET VERKLIGA LIVET, genom ökad självkännedom, ökad självkänsla, förbättrad emotionell kompetens, social kompetens mm. Ett psykiskt och känslomässigt välbefinnande är förutsättningen för att kunna tillgodogöra sig kunskap och utvecklas som människa. 


Populära artiklar

IMG_5925

Vem frågar om barne

När min son började i skolan så blev känslan så ...

mom hugging kids

Barn är människor

Vi behöver förstå oss själva för att förstå våra barn. ...

Bestulen och berikad

    Tack Elisabeth Jönsson på Punctum Saliens, för att jag får ...

1 Jonna Sörensson

Framtidens företaga

Min vän Micke Olsson är en fantastisk företagare som har ...

IMG_6032

Barnens vädjan...

Idag ställde Rektorsakademiens Framtidskompetenser frågan: Går det att förändra en ...

Samarbetspartners